MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Tisztelt Pályázók!

A Támogatási Iroda áttekintette valamennyi, a 2020. évi Támogatási terv felhívásaira érkezett pályázatot és összegyűjtötte a leggyakrabban előforduló típushibákat. Az alábbi táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy jelen összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

 

Üdvözlettel,

MTVA Támogatási Iroda

 

Leggyakoribb típushibák Amire figyelni kell
A pályázó által csatolt igazolások (NAV, helyi önkormányzati, Artisjus és Mahasz) a pályázat beadási napjához képest 30 napnál nem régebbiek, azonban a pályázat beadási határnapján (a beadási időszak utolsó napján) már 30 napon túliak.

 

Amennyiben a pályázó az adózók köztartozásmentes adatbázisából lekérhető kivonattal igazolja köztartozás mentességét, a pályázat beadási határnapja már nem esik bele az igazoláson feltüntetett érvényességi időszakba.

Az ÁPF 15.1. b), c), d) és e) pontjának értelmében a pályázat beadási határnapján, a beadási időszak utolsó napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek a pályázati kérelemhez csatolt igazolások.

 

Külön kiemelendő, hogy a NAV köztartozásmentes adatbázisából lekért igazolásnál is eleget kell tenni a beadási határnapos feltételnek, vagyis a beadási időszak utolsó napjának az igazoláson feltüntetett érvényességi időszakon belül kell lennie.

 

A pályázó nem a megfelelő bankszámlaszámra utalja a pályázati díj összegét, kevesebb pályázati díjat utal, a határidőt követően utalja a pályázati díjat. Az ÁPF 15.1. k) pontjának értelmében a honlapon az eljárási információk között található hatályos pályázati díj táblázat alapján kiszámolt összeget kell átutalnia, a 10032000-00280226-00000017 számú bankszámlaszámra, a pályázat beadási időszakának utolsó napjáig.
A pályázó által becsatolt igazolásokon (NAV, helyi önkormányzati, Artisjus és Mahasz) nem látszik a kiállító intézmény pecsétje és a kiállító aláírása, elektronikus dokumentum esetén elektronikus aláírása, nem állapítható meg a kiállítás időpontja. Az ÁPF 15.1. f) pontjának értelmében figyelnie kell a szkenneléskor, illetve a melléklet csatolásakor, hogy jól látható legyen a dokumentumon az aláírás, vagy elektronikus aláírás, az elektronikus időbélyegzőn olvasható legyen a kiállítás dátuma.
A pályázó nem csatol valamely kötelező igazolást, vagy nem a hatóság által kiállított igazolást csatolja a pályázati kérelemhez. Az ÁPF 15.1. b), d) és e) pontjainak értelmében a NAV, helyi önkormányzat, Artisjus és Mahasz által kiállított igazolásokat kell csatolni a pályázati kérelemhez.
A pályázónak Médiatanáccsal szemben lejárt fizetési kötelezettsége van. Az ÁPF 15.1. h) pontjának értelmében a pályázónak ne legyen tartozása a Médiatanáccsal szemben.
A pályázó nem jogosult a pályázat benyújtására a pályázati eljárásban, vagy fordulóban. Az ÁPF 15.1. a) és m) pontjának értelmében a pályázat benyújtásakor az adott pályázati eljárás pályázati felhívásában rögzített valamennyi érvényességi követelménynek meg kell felelnie.

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa módosította a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű döntését.

Tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatos megváltozott élethelyzetre, a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében 2020. november 18. napjától az alábbi könnyítést tartalmazó átmeneti szabályozás lép hatályba a RÁDIÓÁLLANDÓ és TVÁLLANDÓ pályázatokat érintően.

A főbb változtatások pontokba szedve:

  1. § (1a) A RÁDIÓÁLLANDÓ pályázati eljárás keretében kedvezményezetté nyilvánított jogosult a pályázati felhívásban és a pályázata tartalmi tervében foglaltaktól egyoldalúan eltérni, az alábbiak szerint:
  2. a) szolgáltató magazin esetében a központi államigazgatási szervek, valamint az Operatív Törzs és azok tagjai által közölt információk hírműsornál részletesebben kifejtett vételkörzetre gyakorolt hatása, vételkörzetben élők számára releváns hatások részletes ismertetése, szakértőkkel történő elemzése, témaköröknek (oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem, stb.) megfelelő feldolgozása. A szolgáltató magazinban kiemelt szerepet kaphat az egyes társadalmi csoportoknak szóló információk feldolgozása, így például fiatalok számára oktatási segédanyagok, álláskeresők számára elhelyezkedési lehetőségek, idősek számára tanácsok, segítségkéréshez szükséges információk elhelyezése.
  3. b) tematikus magazin esetében az a) pontban részletezettekkel összefüggésben, kellő terjedelemben feldolgozható, valamely korosztálynak szóló, vagy az Mttv. 83.§ (1) pontjában rögzített közszolgálati feladatok teljesítésére vonatkozó tematikát megvalósító műsorszám, különösen az oktatási feladatokat ellátó, egészségmegőrzéshez tanácsokat adó, a megváltozott élethelyzethez segítséget nyújtó magazin.

(1b) A TVÁLLANDÓ pályázati eljárás keretében kedvezményezetté nyilvánított jogosult a pályázati felhívásban és a pályázata tartalmi tervében foglaltaktól egyoldalúan eltérni, az alábbiak szerint:

  1. a) közéleti magazin esetében a megfelelő eltérésekkel az (1a) a) pontban meghatározottak szerint,
  2. b) kulturális magazin esetében a megfelelő eltérésekkel az (1a) b) pontban meghatározottak szerint, azzal, hogy a magazin témájának nem szükséges a kultúra területére korlátozódnia.

(2) Az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő műsorszámok adásba szerkesztése esetén kedvezményezett kötbérrel nem sújtható, és szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei sem alkalmazhatók. Ennek körében nem alkalmazható az egyetlen téma hangsúlyossá válására vonatkozó korlátozás sem.

Fenti rendelkezések kizárólag a veszélyhelyzet kihirdetését követő naptól (2020.11.04.) a veszélyhelyzet megszűnését követő tizedik napig adásba került műsorszámokra alkalmazhatók.

A módosított szabályozó teljes szövegét hamarosan elérhetővé tesszük a //tamogatas.mtva.hu/ oldalon található dokumentumtárunkban.

Üdvözlettel,

MTVA Támogatási Iroda

Aktuális Pályázati eljárások

Ellenőrzés alatt lévő pályázatok